NLP TEST “Kui hästi te orienteerute NLPs?”

Saage mõnu lõbusatest vastustest, kuid ärge unustage, et lõbusa vormi taga on tõeterad. Kontrollige ennast, kui palju te teate NLP kohta. Valige pakutud variantide vahelt kõige paremini sobiv vastus.

 

Kalibreerimine on :
 • jahimehe püssi valik jahitava looma suurusest lähtuvalt
 • varjatud sõnumi lugema õpetamise protsess eesmärgiga midagi avastada
 • teise inimese teadvustamata mitteverbaalsete reaktsioonide lugemise protsess
 • suhtlemissituatsioonis nähtavate käitumuslike võtmete ja kindlate sisemiste reaktsioonide võrdlemise kaudu
 • distantsi sättimine eesmärgiga saavutada parema kvaliteediga pilti
Liitumine on ..:
 • kahe erineva eseme kokku ladustamine eesmärgiga luua üks tervik
 • teise inimese käitumise osaline kordamine eesmärgiga tugevdada rapporti seisundit
 • soov meeldida partnerile
 • on sama, mis rapport
Partneri juhtimine on:
 • enda käitumise muutmine eesmärgiga hoida rapporti situatsioonis, et partner järgiks muutust ja muudaks ka oma käitumist
 • dünaamiline protsess subjekti liigutamiseks ruumis
 • partneri vedamine punktist a punkti b
 • ühe inimese poolt teise inimese mõjutamine, eesmärgiga, et ta teeks miskit, mida taotleb esimene inimene
Presuppositsioon on:
 • positsioon teise positsiooni ees
 • pertseptuaalne filter – suhtumine, hoiak, vaatenurk  ehk sügav oletus objekti, inimese või situatsiooni kohta
 • arvamus selle kohta, et on mingi mõte või sõnum, millest räägiti enne seda, kui baassõnum sai välja kuulutatud
 • loogilise  arutluse pressimise all tekkinud positsioon
Predikaadid on:
 • diktaatide eelnev substants
 • protsessi sõnad, mida inimene valib objekti kirjeldamiseks
 • negatiivset ja destruktiivset sisu omavad sõnad
 • predikaat on lause või valem, mis sisaldab ühte või mitut muutujat
Reaalsuse kaart on:
 • maastiku geograafiline kaardistus
 • unikaalne arusaam maailmast, mida inimene loob, baseerudes enda kogemusele.
 • NLP diletantide eest varjatud kaart
 • kaart, kus on peidus kogu tõde maailma kohta
Juhtiv representatiivne süsteem on:
 • süsteemide süsteem
 • informatsiooni talletamise süsteem, mida inimene kasutab kõige sagedamini  teadvustatud mõtlemise ja oma kogemuse organiseerimise eesmärgil
 • mälu organiseerimise süsteem
 • efektiivseid mõtlemisprotsesse segav süsteem
Rapport on:
 • ettekanne oma ülemusele
 • usaldusliku, harmoonilise ja koostoimivale suhtele orienteeritud kontakti loomine partneriga
 • võimalus teha midagi meeldivad partnerile
 • molekulaarsete ainete segregatsiooni moodus eesmärgiga avastada struktuurset konsensust
Loogilised tasandid on:
 • tasandid, kuhu ei pääse ükski blondiin
 • sisemine hierarhia, milles iga järgnev tasand on psühholoogiliselt mahukas ja omab suuremat mõju
 • viis tõestada enda seisukohast lähtuvat tõde
 • loogiliste inimeste mõtlemise organiseerimise viis
Inkongruentsus on:
 • geomeetriliste kujundite ühtimatus
 • vastuolu sisemise seisundi ja välise käitumise vahel
 • mõtlemise tõhustamise viis
 • kongruentsuse kaotamine kognitiivse dissonantsi tõttu
Submodaalsused on:
 • miski, mis on seotud modaalsustega
 • representatiivsete süsteemide struktuursed erinevused , mis kujunevad inimese sisemiste representatsioonide põhjal ning moodustavad modaalsuste erinevaid tüüpe
 • sisuline ja semantiline täide vastavalt kogemuse representeerimise integraalsele tunnusele
 • moest läinud ja arhiivi pandud ese
Ressursid on:
 • nafta, süsi, gaas, vesi….
 • erinevad vahendid, mille abil on võimalik saavutada tulemusi: füsioloogia, seisundid, mõtted, kogemus, inimesed, sündmused, vara
 • raha ja teised rahavahendid
 • on miski, millest jääb alati puudu
Representatiivsed süsteemid:
 • kogemuse kodeerimise süsteemid: visuaalne, kinesteetiline, auditiivne…
 • ettekujutuse kvaliteeti soosivad süsteemid
 • käitumismustrite süsteemid, mida eelistatakse eliitühiskonnas
 • tagasinaasmise süsteemid
Ökoloogia on:
 • veevarude puhtuses hoidmine
 • subjekti ja väliskeskkonna omavahelise seose terviklikkus. Sisemine ökoloogia  on isiksuse mõtete, käitumise, võimete, väärtuste ja uskumuste inkongruentsus
 • väärtushinnangutepõhine maailma suhtumise viis
 • ülikooli teaduskond
Sensoorselt põhjendatud kirjeldus on:
 • informatsioon, mida on kerge jälgida ja kontrollida erinevate modaalsuste abil
  argumenteeritud fakti kirjeldus
 • tõe põhjendamise ja kirjeldamise viis
 • empiiriliselt kontrollitud informatsioon
Visuaalsed ligipääsu- võtmed on:
 • silmade liigutuste kindlad suunad, mis aitavad kaardistada mõtlemisviisi: visuaalne, auditiivne või kinesteetiline
 • lähisuhetele uksiavavad flirtimise märgid nagu pilgutamine, silmadega kutsumine, silma tegemine
 • ligipääs infole, kas inimene magab või mitte
 • indiviidi kognitiivse tegevuse väljendusviisi eksistentsiaalselt tingitud mustrite vaimne peegeldus
Ankur on:
 • paadi paigal püsimise element
 • kindla reaktsiooniga seotud igasugune stiimul
 • naiselikkuse ja mehelikkuse sümbol
 • stabiilsuse element inimestevahelistes suhetes